ഭാരതീയ സംഗീതത്തിൽ രാമായണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം - പഠന ശിബിരം - 12-08-2022

Posted by On 09/08/2022
ഭാരതീയ സംഗീതത്തിൽ രാമായണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം - പഠന ശിബിരം - 12-08-2022

ദേവീവിലാസം സ്കൂളിൽ സംഗീത നാടക അക്കാഡമി പുരസ്‌കാര ജേതാവ്ല കലാശ്രീ കോട്ടയം വീരമണി സംസാരിക്കുന്നു.